Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Το Τεχνικό Γραφείο Κων/νος Ι. Τσάνης προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλων των ειδών και των κατηγοριών επικινδυνότητας, επιχειρήσεις με έμφαση στην εξασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας και σε συνεργασία πάντα με την επιχείρηση στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας από τις επιχειρήσεις.

 

Σύμφωνα με το αρ. 4 του Π.Δ. 17/96 όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 50 άτομα προσωπικό είναι υποχρεωμένες να έχουν τεχνικό ασφαλείας. Πρόκειται για μια θέση εξωτερικού συνεργάτη είτε εργαζομένου (για τις μεγάλες βιομηχανίες κατηγορίας Α) που ελέγχει τους όρους ασφαλείας στο χώρο των επιχειρήσεων και υποβάλει γραπτές υποδείξεις των αντικειμένων που πρέπει να αλλάξουν στον εργασιακό χώρο, όπως θα αναφερθεί και σε επόμενη παράγραφο του παρόντος.

 

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ          

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την οδηγία περί τεχνικού ασφαλείας και των γενικών διατάξεων περί ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας, το Π.Δ. 17 άρθρο 16 (1996) προβλέπει τις κυρώσεις των άρθρων 24 και 25, νόμου 2224/94, και πιο συγκεκριμένα :

Διοικητικές κυρώσεις : Πρόστιμο από 150 έως 9000 ευρώ για κάθε παράβαση, προσωρινή διακοπή της συγκεκριμένης εργασίας για μέγιστο χρονικό διάστημα 6 ημερών, και με αιτιολογημένη εισήγηση του επιθεωρητή εργασίας στον υπουργό εργασίας, παύση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είτε οριστική διακοπή. Αμφισβήτηση των διοικητικών κυρώσεων μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 20 μέρες στο πρωτοδικείο της περιοχής. Πριν από την επιβολή κυρώσεων μπορεί να δοθεί διάστημα 30 ημερών για την συμμόρφωση της επιχείρησης.

Ποινικές κυρώσεις : Παράβαση των κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων από πρόθεση συνεπάγεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους, χρηματική ποινή είτε και τα δύο. Η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση με απευθείας κλήση, και ρητή δικάσιμο σε περίπτωση αναβολής της δίκης μέσα σε 21 μέρες.