ISO 9001 (Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας)

Προετοιμασία και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)

Το ISO 9001 είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας των επιχειρήσεων.

 • ισχύει και για τις διαδικασίες που δημιουργούν και τον έλεγχο των προϊόντων και υπηρεσιών που μια εταιρεία προμηθεύει
 • προβλέπει συστηματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων ώστε να διασφαλίσει ότι οι ανάγκες και προσδοκίες των πελατών ικανοποιούνται
 • είναι σχεδιασμένο και προορίζεται να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, που πραγματοποιούνται με οποιαδήποτε διαδικασία σε όλο τον κόσμο

Η συνεχής ανάγκη για εξατομικευμένη ικανοποίηση των εμπειριών του πελάτη εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και τις οδηγεί στην εξεύρεση τρόπων ποιοτικής και οικονομικά βιώσιμης επιχειρηματικής πρακτικής ώστε να κερδίσουν την αφοσίωση των πελατών. Την ανάγκη αυτή μπορεί να καλύψει η υιοθέτηση και εγκατάσταση από μία εταιρεία ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διοίκησης ή με άλλα λόγια ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 και η επακόλουθη Πιστοποίηση του μέσω ενός Διαπιστευμένου Φορέα.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας απευθύνονται σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας και σε όλους τους τομείς δραστηριότητας μιας επιχείρησης - από τις διαδικασίες παραγωγής έως τις σχέσεις με τους πελάτες και τις συνθήκες εργασίας και συνεργασίας του προσωπικού. Η σειρά συστημάτων ποιότητας ISO 9001:2008 περιγράφει ένα μοντέλο οργάνωσης που μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοτήτων και ανεξαρτήτως μεγέθους. Στόχος είναι η επιτυχής ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, σε ένα απαιτητικό, ανταγωνιστικό και εξελισσόμενο περιβάλλον.Τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας είναι απαραίτητα για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να ενταχθεί στον επενδυτικό νόμο η σε κάποιο παρόμοιο πρόγραμμα. Επίσης είναι απαραίτητα και για εταιρείες που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό η επιθυμούν να συνάψουν διεθνείς συνεργασίες.

 

 

 

 

 

 

 Για την εγκατάσταση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ακολουθούνται οι παρακάτω ενέργειες:

 • Διαγνωστική Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης, όπου ερευνάται κατά πόσον η επιχείρηση μέχρι σήμερα διατηρεί κάποιες αρχές ποιότητας, εάν υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που να διασφαλίζουν τις αρχές αυτές κλπ.
 • Εντοπισμός Αναγκαίων Παρεμβάσεων για την Συμμόρφωση με το Πρότυπο, όπου εντοπίζονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του προτύπου.
 • Σχεδιασμός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας όπου πλέον προσαρμόζονται όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης στις αρχές του προτύπου και για τον λόγο αυτό αναπτύσσονται: i) Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας, ii) Διαδικασίες, iii) Οδηγίες Εργασίας, iv) Έντυπα - Έγγραφα, κ.λ.π.
 • Υποστήριξη Εφαρμογής και Πιστοποίησης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, όπου αφού έχει τελειώσει η αποτύπωση του προτύπου στις λειτουργικές διεργασίες της επιχείρησης, ακολουθεί η τελική εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχή ανάπτυξη του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, ώστε η επιχείρηση να είναι έτοιμη να δεχθεί την τελική πιστοποίηση από τον Φορέα Πιστοποίησης για την απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Τα οφέλη που προκύπτουν για μία εταιρεία από την ορθή & συνεπή εφαρμογή και διαχείριση ενός ΣΔΠ κατά ISO 9001:2008 είναι:

 1. Η μείωση του κόστους παραγωγής, ή παροχής υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της μείωσης των ελαττωματικών ή άστοχων προϊόντων.
 2. Η απόκτηση ικανού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω των εχεγγύων ορθής και ποιοτικής πρακτικής που η Πιστοποίηση προσφέρει στην εταιρεία, αφού αποτελεί ισχυρό εργαλείο marketing.
 3. Η αύξηση της εμπιστοσύνης και ικανοποίησης πελατών.
 4. Η ορθολογική διαχείριση των εταιρικών πόρων τόσο οικονομικών όσο και ανθρώπινου δυναμικού.
 5. Η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και ευθυνών μέσω της υιοθέτησης σαφών οργανωτικών δομών.
 6. Η βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας μέσω της παρακολούθησης κρίσιμων εταιρικών παραμέτρων.
 7. Η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων από την Διοίκηση της εταιρείας μέσω της ανάλυσης δεδομένων.
 8. Η αποτελεσματικότερη επικέντρωση του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας στους επιχειρηματικούς στόχους.
 9. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού.
 10. H διαρκής βελτίωση στην ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος ή της υπηρεσίας μέσω μεθόδων πρόληψης των αστοχιών αντί για μεθόδους εντοπισμού.

Η Isogreen Engineering, αναλαμβάνει την ανάπτυξη και τη συντήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, ακολουθώντας όλα τα νομοθετικά πλαίσια και κανόνες που ορίζει η ευρωπαϊκή ένωση και η βιβλιογραφία, με συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.