ΕΛΟΤ 1801 - OHSAS 18001 (Συστήματα Υγιεινής & Ασφάλειας στο χώρο Εργασίας)

Προετοιμασία και εφαρμογή Συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ 1801 - OHSAS 18001)

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 – OHSAS 18001 είναι εφαρμόσιμο για κάθε εταιρεία που επιθυμεί:

  • Την δημιουργία και καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση πιθανότητας έκθεσης σε κίνδυνο των εργαζομένων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών πού μπορεί να εκτεθούν σε κινδύνους που σχετίζονται με την δραστηριότητά τους
  • Την συνεχή βελτίωση του Συστήματος διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η Isogreen Engineering, αναλαμβάνει την ανάπτυξη και τη συντήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ακολουθώντας όλα τα νομοθετικά πλαίσια και κανόνες που ορίζει η ευρωπαϊκή ένωση και η βιβλιογραφία, με συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.