Ρύθμιση Αυθαίρετων Ν. 4178/13 - Βεβαίωση Μηχανικού

Αναλαμβάνουμε την τακτοποίηση τυχόν αυθαίρετων κατασκευών που υπάρχουν στο ακίνητο σας και σας παρέχουμε βεβαιώσεις νομιμότητας.