Σχέδια Δ.Ε.Η. - Νέα Πιστοποιητικά Δ.Ε.Η.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγου.


Πιστοποιητικό ΔΕΗ / Η έκδοση του Πιστοποιητικού ΔΕΗ πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου.